Financiele compensatieregelingen

Laatste update: 11 februari 2021

Sinds het begin van de coronacrisis heeft de (rijks-)overheid een aantal financiële regelingen getroffen voor diverse sectoren in Nederland. Een aantal daarvan zijn specifiek bedoeld ter ondersteuning van de amateursport. Sommige zijn meer algemene regelingen waar de amateursport in bepaalde gevallen ook gebruik van kan maken. Hieronder een overzicht van de verschillende regelingen en hoe u hier van gebruik van kunt maken. Helemaal onderaan een regeling specifiek voor en van de Provincie Drenthe.

1. Tegemoetkoming Amateursport Organisaties (TASO)

Periode Q4 2020
Van 19 februari tot en met 5 april 2021 kunnen verenigingen compensatie aanvragen voor geleden schade in het vierde kwartaal van 2020. Om in aanmerking te komen voor de TASO geldt dat er sprake moet zijn van minimaal 10% financiële schade door corona. De tegemoetkoming is afhankelijk van de financiële schade en is minimaal €1.500 en maximaal €12.500. Het subsidiebudget voor deze ronde is 29 miljoen euro.

Let op: het is niet mogelijk om voor Q4-2020 gebruik te maken van zowel de TASO als van de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten). Clubs die de TVL hebben aangevraagd maar waarbij nu blijkt dat de TASO aantrekkelijker is, kunnen de ingediende TVL intrekken en alsnog een TASO-aanvraag indienen.

Periode Q1 en Q2 2021
Er wordt nog gewerkt aan aanvullende regelingen voor de sportsector voor Q1 en Q2 2021. Daarvoor is €75 miljoen vrijgemaakt.

Aanvragen TASO: klik hier (aanvraagloket Dus-I)

2. Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Periode Q1 2021
Hier kunt u gebruik van maken indien er bij uw club sprake is van minimaal 30% omzetverlies in de periode januari – maart 2021 terwijl de normale omzet meer dan € 8.824 is. Bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage 50% van de vaste lasten met een minimum van €1.500 en tot een maximum van €330.000. Bij 100% omzetverlies loopt het subsidiepercentage op naar 85%.

Let op: op 21 januari zijn uitbreidingen voor de TVL aangekondigd. Bij de opening in begin februari zijn die nog niet verwerkt. Tot dat moment worden aanvragen nog beoordeeld aan de hand van de ‘oude’ criteria. Verenigingen die voor die update een aanvraag hebben ingediend hoeven niets te doen want de subsidie wordt automatisch gecorrigeerd.

Periode Q2 2021
Ook in het tweede kwartaal van 2021 blijft de TVL bestaan.

Aanvragen TVL: klik hier (aanvraagloket RVO)

3. Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS)

Omdat de huurkosten een grote kostenpost zijn voor verenigingen heeft de overheid de TVS ingesteld. De bedoeling is dat verhuurders (meestal zijn dat gemeenten) de huur geheel of gedeeltelijk aan de verenigingen kwijtscheldt. Er wordt een onderheid gemaakt tussen:

  • Niet-gebruiksgebonden huur: dit gaat op voor de meeste buitensportverenigingen. Dit houdt in dat de huur niet afhankelijk is van de mate waarin de accommodatie daadwerkelijk gebruikt wordt. In dat geval wordt maximaal 45% van de gederfde huur gecompenseerd aan de verhuurder.
  • Gebruiksgebonden huur: dit gaat op als je een accommodatie huurt per uur of dagdeel dat je er daadwerkelijk gebruik van maakt. In dat geval wordt 100% van de gederfde huur gecompenseerd aan de verhuurder.

Let op: verenigingen kunnen de TVS dus niet zelf aanvragen. Tenzij de vereniging zelf als verhuurder optreedt. Tip: kaart deze regeling aan bij uw verhuurder!

Aanvragen TVS: klik hier (aanvraagloket Dus-I)

4. Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 4.0)

De meeste bedrijven en ondernemingen hebben personeel op de loonlijst staan. Ook sportverenigingen, Denk aan trainers, administratief personeel of een verenigingsmanager. Als het clubleven stilligt, hebben deze medewerkers vaak weinig te doen, maar de loonkosten lopen wel door. Ook sportverenigingen kunnen gebruikmaken van de NOW. Via de NOW kunnen de loonkosten tot 85% gecompenseerd worden. Een tweede voorwaarde om NOW te kunnen aanvragen is dat er sprake is van minimaal 20% omzetverlies over een periode van drie aangesloten maanden. Vanaf 15 februari tot (naar verwachting) 14 maart 2021 kunnen verenigingen bij het UWV een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten in de maanden januari t/m maart 2021.

Let op: verenigingen die het werkgeverschap laten uitvoeren door een derde partij (in veel gevallen STK-Drenthe) kunnen geen beroep doen op de NOW. Er wordt nog gesproken met het ministerie om ook voor deze doelgroep een tegemoetkoming te realiseren.

Aanvragen NOW 4.0: klik hier (aanvraagloket UWV)

5. ‘Frisse Start’: steuntje in de rug voor vrijwilligersorganisaties van de Provincie Drenthe

Vrijwilligersorganisatie kunnen, via hun gemeente, bij de Provincie Drenthe financiële steun aanvragen zodat zij een frisse start kunnen maken zodra de coronabeperkingen dat toelaten. De subsidie dient ten goede te komen aan vrijwilligersorganisaties die sociaal-culturele activiteiten organiseren die bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in Drenthe. Het kan gaan om activiteiten van sportverenigingen, buurt- of dorpshuizen, scoutinggroepen, gezelligheidsverenigingen en culturele organisaties. Het geld is niet bedoeld om structurele tekorten op te vangen.

Meer informatie: klik hier (website Provincie Drenthe)

De specialist
Paul van Dijk

Mijn naam is Paul van Dijk en ik ben sinds 2002 werkzaam als Senior Verenigingsadviseur en projectleider bij SportDrenthe. Vanuit deze functie ondersteun en adviseer ik sportverenigingen, inhoudelijk en als procesbegeleider, bij diverse onderwerpen om ervoor te zorgen dat het (nog) vitale(re) organisaties worden en blijven.

pjvandijk@sportdrenthe.nl